@izaro sin embargo, ahora existen de poca y mucha categoría (=€) y dejan nulo margen a la personalización...

@izaro egurrezkoak ere egongo dira, baino nik ez ditut ikusten. Plastikorrozkoak, 2€tik hasi eta 10-15€ arte! Eta "markakoak" gainera, "faltsuak" ere badaude...

Sign in to participate in the conversation
Scholar Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!