Follow

RT @JIHukkinen@twitter.com

Kirjoitin hallitusta vapaudesta hallitsemattomassa ilmastossa.

Lukijan mielipide: Tarvitsemme demokratiaa, joka hillitsee yksilön vapautta tehdä mitä huvittaa hs.fi/mielipide/art-2000006102

🐦🔗: twitter.com/JIHukkinen/status/

Sign in to participate in the conversation
Scholar Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!