Follow

Mun käsitykseni on, että syvemmästä lukemisesta pois siirtymistä promotaan, koska heikosti luku- ja ymmärrystaitoisesta väestöstä on monelle hyötyä.

hs.fi/kulttuuri/art-2000006199

Sign in to participate in the conversation
Scholar Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!